Друг пристап во истражувањето на развојот на прагот на слушање вклучува електрофизиолошки методи. Седна, го отвори весникот и онака намуртен се задлабочи во читањето. Кралицата Карла и кралот Карло свиреа на кларинет. Дали некои делови треба да ги преформулирам за да направам да бидат појасни? Земјо моја, татковино мила! Асистивните технологии можат да бидат хај-тек, лоу-тек и мид-тек. Штрк, штрк, балабан, потфати се под ваган.
Steps 2000
Steps 6000
Steps 10000
Steps 20000
Steps 40000
Steps 100000
Steps 200000
Steps 300000
Steps 400000
Steps 500000
Steps 600000